سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت

هر فکرهمراه با احساس = یک ارتع

هر فکرهمراه با احساس = یک ارتعاش

” ھر فکری که در ذھن ما تولید میشود یک ارتعاش تولید میکند
این ارتعاش اگر به مدت کافی در ذھن حفظ شود دامنه اش آنقدرزیاد میشود که میتواند از مرز آستانه قابل قبولی عبور کند و توسط کائنات جدی قلمداد شود
کائنات بلافاصله مشابه این ارتعاش را تولید میکند و چون در کائنات ھر ارتعاش معادل یک واقعیت است در نتیجه چیزی فیزیکی در ھستی برای این ارتعاش بلافاصله ایجاد میشود در این مرحله فکر ما که ماھیتی ذھنی و غیر مادی دارد به یک واقعیت تبدیل شده است

اضافه کردن نظر

خبرنامه ایمیلی

برای مشترک شدن و دریافت جدید ترین اخبار و مطالب ما ایمیل خود را وارد کنید.